¿Quins són els avantatges fiscals d’Andorra? Viure a Andorra et permetrà beneficiar-te d’un dels sistemes fiscals més atractius a Europa

¿Quins són els avantatges fiscals d'Andorra? Viure a Andorra et permetrà beneficiar-te d'un dels sistemes fiscals més atractius a Europa

¿Quins són els avantatges fiscals d’Andorra?
Viure a Andorra et permetrà beneficiar-te d’un dels sistemes fiscals més atractius a Europa:

Andorra té un impost general indirecte (IGI) del 4,5% (impost equivalent a l’IVA a Espanya).

– El tipus impositiu  de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i l’Impost de Societats (IS) és només del 10%.

Hi ha múltiples exempcions aplicables a l’IRPF, sobretot pel que fa a rendes passives es refereix.

– A Andorra no tenim l’Impost Patrimonial (IP) ni l’Impost sobre Successions i Donacions.

Tampoc tindràs l’obligació d’informar sobre béns a l’estranger (Model 720 a Espanya).

– Andorra presenta grans avantatges per a pensionistes de cert poder adquisitiu. El rescat de plans de pensions només tributa a Andorra.

El Principat d’Andorra és un país compromès amb el compliment dels nous requisits de transparència i substància operants en fiscalitat internacional.

– Andorra ha signat convenis per evitar la doble imposició amb altres països i està negociant la signatura de més convenis.

¿Quins són els avantatges fiscals d'Andorra? Viure a Andorra et permetrà beneficiar-te d'un dels sistemes fiscals més atractius a Europa
¿Quins són els avantatges fiscals d’Andorra?
Viure a Andorra et permetrà beneficiar-te d’un dels sistemes fiscals més atractius a Europa